750/=

ඉතිහාසය

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 3423

  • Added: July 9, 2021

  • Sale Price: 750/=

  • Location: Sri Lanka

  • State: Colombo

  • Phone: 0774771801

  • Views: 362

Description

10/11 වසර සදහා ඉතිහාසය පන්ති ඔන්ලයින් මාධ්‍යයෙන් පවත්වයි.

පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර කරවීම
ආදර්ශ් ප්‍රශ්න ‍පත්‍ර කරවීම
නිවැරදිව සිතියම් සටහන්
කිරීමට හුරු කරවීම
රචනා හා බහුවර්ණ ප්‍රශ්න
සඳහා හුරු කරවීම
පුණරික්ෂණ සිදු කිරීම
නිබන්ධන ලබා දීම

අය කිරීම Rs.750/= (මාසික)
තනි හා කණ්ඩායම් වශයෙමන් පන්ති පවත්වයි.

පන්ති සදහා සහභාගිවිමට 0774771801(මදුවන්ත) දුරකථන අංකය අමතන්න.

Tags :